Ana Sayfa Avrupa 26.ATİGF Genel Kurulu Başarıyla Gerçekleştirildi

26.ATİGF Genel Kurulu Başarıyla Gerçekleştirildi

26.ATİGF Genel Kurulu Başarıyla Gerçekleştirildi

30 – 31 Mart tarihlerinde ATİGF Salonunda gerçekleştirilen 26. ATİGF Genel Kurulunun ikinci günü 25.Dönem ATİGF Yönetim Kurulunun sunduğu faaliyet raporunun tartışılmasıyla devam etti. Bölgelerden gelen delegeler faaliyet raporuna dair ciddi tartışmalar yürütmüş, yaklaşık 45 söz hakkı alınmıştır. Federasyon Yönetim kurulunun iki yıllık faaliyet süresinde YK üyelerinin dernek faaliyetlerini geliştirme, yine iç sorunlar üzerinden objektif olarak yaratılan süreçle kitle örgütlerini tasfiyeye yönelen çizgi ve pratiğe karşı üyelerinde yaratılan güvensizliği onarma ve bu temelde bölgelerdeki sorunlara yoğunlaşmak durumunda kaldığı bir süreç içerisinde faaliyetlere önderlik yapmaya çalışmıştır. Bu süreçte ATİGF üyesi olan Viyana Türkiyeli İşçiler Derneği YK`nın ATİK – VTİD olarak çalışmalarını örgütlemesi ve birlikte çalışma zemininin fiilen olmadığı bu iki yıllık döneme ilişkin Viyana delegeleri, yine ATİGF geçmiş dönem YK üyeleri görüşlerini ve eleştirilerini ifade etmiştir. 25.Dönem Federasyon Yönetim Kurulumuzun bölge derneklerindeki çalışmaları kendi çeperini aşamadığı noktasında saptamalar yapılmış ve Federasyon çalışmalarının Avusturya`da demokrasi mücadelesine müdahil olma, demokratik haklar mücadelesinde daha geniş birlikler ve merkezi düzeyde güçlü çalışmalar örgütleme noktasında inisiyatif ve düşünce geliştirmede yetersiz kaldığı saptanmış, önümüzdeki sürecin bu yönlü bir perspektifi hayata geçirme hedefiyle örgütlenmesi gerektiği anlayışı kararlaştırılmıştır. Yine 12 Saat çalışma yasasına karşı yapılan kitle toplantılarını, Sendikal örgütlenme ve İşçi odaları seçimleri çalışmalarını, Faşist türk devletinin hapishanelerde devrimci ve yurtsever tutsaklara karşı sürdürdüğü tecrit ve teslim alma saldırılarına karşı geliştirme çalıştığı faaliyetlerini kitlesine yeterince mal edemediğine dönük haklı eleştiriler ve düşünceler ifade edilmiştir.
Federasyon Yönetim kurulunun kendi içerisinde yerellere perspektif sunma, pratik önderlik ve politika geliştirme noktasındaki eksikliklerine dair görüşlerde dile getirilmiştir ve Faaliyet raporu oy çoğunluğu ile kabul edilmiştir.
Genel kurulun bir sonraki gündemi olan Önergeler bölümünde ise 5 önerge sunulmuştur. Lehte ve alehte söz haklarının kullanıldığı, geniş tartışmaların yürütüldüğü Önergeler gündeminde Tüzük önergelerine dair sürdürülen tartışma gündeminden sonra ATİGF tüzüğünün 17.Maddesi. Federasyonun Konfederasyona Üyeliği maddesi değiştirilmiştir. Oy çoğunluğu ile alınan kararla ATİGF, Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonuna üyelikten istifa etmiştir.
Kongre iradesi, yapılan bilgilendirme ve tartışmaların ardından ATİK`ten resmi olarak ayrılmaya ve kuruluşunu deklere eden Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği (AGEB) `nin bileşeni olmaya oybirliği ile karar vermiştir.

Diğer bir önerge ise ATİGF gösteri salonuna ilişkin olarak sunuldu. ATİK içerisinde yaşanan ayrışmanın ve devamında gelişen sürecin ayrışma ile sonuçlanması, VTİD Yönetim Kurulunun ATİGF Gösteri salonuna dönük olarak kamuoyuna yaptığı açıklamaların salona dair tasarrufları, yine süreç başından itibaren VTİD Yönetim Kurulunun ATİGF ile olan ilişkilerinin geldiği boyutun kamuoyundaki iki ayrı örgütlenme temelinde yansımasından kaynaklı olarak ATİGF Yönetim Kurulu Salonun Federasyonun ortak değeri olduğu noktasında 26.ATİGF Genel Kurulunda bu durumu bir kez daha teşhis etmek için bir önerge sundu. Önergede Gösteri salonun birincil ve öncelikli kullanım yetkilerinin VTİD´de olması şartıyla, salon kullanımının Federasyon Yönetim Kurulu ve VTİD temsilcilerinden oluşan bir koordinasyon tarafından yönetilmesi ve kullanım haklarının teşhisinin oluşturulacak olan bu komisyon tarafından sürdürülmesini karar altına aldı. Bu konuda geçmiş dönem Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılan önerge VTİD`nin öncelik haklarını gözeterek önergede bu bağlamda bir değişikliğin yapılmasıyla ortak kullanım biçimi üzerinde bir anlayış getirildi.

Yine Önergelerden biri Fridays for Future (Gelecek için Cumalar) başlığı ile Avrupa`da başta olmak üzere Dünya`nın bir çok yerinde öğrenci gençliğin başını çektiği sokak eylem ve yürüyüşlerine ilişkin ATİGF`in bir kongre Deklarasyonu yazması, yine (Fridays for Future) eylemlerine en az ayda bir kez Avusturya genelinde tüm ATİGF üyelerinin merkezi katılımının gerçekleştirilmesi kararı alındı.

ATİGF`in gençlik alanındaki çalışmalarını yeniden örgütlemek ve gençliğin siyasal, akademik, ekonomik temelde olmak üzere anti-emperyalist gençlik mücadelesine Avusturya`da desteklemek ve ileriye taşımak için yeni seçilen Federasyon Yönetim Kurulu tarafından bu dönemde bir ATİGF Gençlik Komisyonun oluşturulması kararlaştırıldı. Bu komisyon çalışmalarını bir dahaki genel kurula kadar Federasyon Yönetim Kurulu ile koordineli bir şekilde sürdürerek önümüzdeki genel kurulda bir yönetim organına dönüştürülecek.

26.ATİGF genel kuruluna Türkiyeli demokratik örgütlenmelerden Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu ve Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu`nun dayanışma mesajları sundular. Kardeş Federasyonumuz İTİF (İsviçre Türkiyeli İşçiler Federasyonu) Genel Kurula ”Kongrenizin geleceği bugünden kazanma pratiği ve BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ şiarı ile başarılı olacağına olan inancımız tamdır. Aynı yolun yolcuları, düş ortakları ve yoldaşları olarak kalbimiz ve bilincimiz sizlerledir yoldaşlar.” sözleriyle sonlanan bir mesaj sundu. Yine KOMintern temsilcileri ATİGF kongresine katılım sağladı.

ATİGF Genel kurulunun çoğunluk anlayışı ATİK ile olan ayrışmanın artık tamamlandığı, ATİK Konseyinin ve önceliği ATİF üyelerinin tasfiyeci ve darbeci yöntemlerinde geri adım atmayacağı, kurdukları paralel örgütlenmelerle Federasyonumuzla birlikte çalışma iradesinin karşısında duran pratikleriyle 25.Kongrelerine gideceğinin verili objektif bir durum olması, yine ATİK Konseyinin kitle örgütlerini parçalayıcı ve 24.ATİK Kongresine giden süreçte bizzat şuandaki ATİK Konsey üyelerinin ATİK bileşeni olan Gençlik ve Kadın örgütlenmelerinde Avusturya, İsviçre, Fransa başta olmak üzere Konsey çizgisinin dışındaki kurumsal yapılara temsil hakkı tanımaması ve yine bu bağlamda örgütlenmeleri tasfiye girişimleri, üyelerin atılması ve sonuç bakımından ise ATİGF ve İTİF örgütlenmelerin Konfederasyon üyeliğini askıya almasıyla geldiğimiz ayrışıma dair mevcut tavır ve pratiğini sürdürmektedir. Bu konuda kitle örgütlerinin birliğinin karşısında, tekçi ve monolotik örgütsel çizgi ve pratiği ile farklı düşüncelere hayat hakkı vermeyeceğini gösteren ATİK ile örgütsel ayrılığımız tamamlamıştır. Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri ve ATİGF çoğunluk üyeleri ATİK`ın girişmiş olduğu tasfiyeci ve darbeci pratiklerden geri adım atması, geçmiş dönemde çiğnenen tüzüksel ilkeler noktasında özeleştiri vererek birlikte yürüme iradesini beyan etmesi durumunda ATİGF Yönetim Kurulu süreci bir kez daha tüm üyeleriyle değerlendirerek hareket edeceğini genel kurulda ifade etmişlerdir.

26.Genel Kurul kurumsal sorunların ayyuka çıktığı, Avusturya`da ırkçı ve faşizan saldırılarının şiddetlendiği, emperyalistlerin işçi sınıfı ve ezilen halk kesimlerine dönük olarak saldırganlığını arttırdığı ve buna karşı dünyanın bir çok coğrafyasında kitle hareketlerinin güçlendiği, ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelelerinin ablukaya alınarak yok edilmeye çalışıldığı bir dönemde gerçekleşmekte. Dönemin özgünlüklerini, çıkmazları ve zorluklarına rağmen devrimci demokratik mücadelede önemli bir irade beyanı olan 26.ATİGF Genel Kurulu mücadeleye daha fazla sarılma, eksik ve zaafların üzerine yürünmesi çağrısıyla sonlandırıldı.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.