Ana Sayfa Avrupa İTİF`in 26. Genel Kurulu  Başarıyla Sonuçlandı

İTİF`in 26. Genel Kurulu  Başarıyla Sonuçlandı

İsviçre Türkiyeli İşçiler Federasyonu (İTİF), 26. Olağan Genel Kurul`u başarılı bir hazırlık ve organize ile gerçekleştirildi. „Haklarımız, Özgürlüğümüz ve Geleceğimiz İçin, Birlikte Daha Güçlüyüz“ şiarıyla gerçekleştirdiği 26. Kongre, faaliyet alanlarından seçili 36 delege, taraftar, dost kurum ve kişilerin katılımı ile Zürih`te  gerçekleştirildi.

İTİF`in 26. Genel Kurulu  Başarıyla Sonuçlandı
İTİF`in 26. Genel Kurulu  Başarıyla Sonuçlandı

Kongre  yeter sayısına ulaşılmasının ardından başlatılan kongre, uluslararası alanda demokrasi, özgürlük ve devrim mücadelesinde yaşamını yitirenlerin anısına saygı duruşu yapıldı.Saygı duruşunun ardından açılış konuşması gerçekleştirildi. Konuşmada, 30 Mart Kızıldere Katliamı lanetlenirken,bu direnişin  devrimde ısrar, devrimci dayanışmanın  tarihsel ve güncel açısından son derece önemli olduğu ve bunun her zaman  yaşatılması gerektiği ifade edildi.

İTİF`in 26. Genel Kurulu  Başarıyla Sonuçlandı
İTİF`in 26. Genel Kurulu  Başarıyla Sonuçlandı

Açılış konuşmasının ardından kongreyi yönetme amaçlı divan seçimi gerçekleştirildi. Ardından divanca sunulan gündemlerde kimi  değişiklikler yapıldıktan sonra irade tarafından onaylanarak raporların sunumu ve  tartışmalara geçildi.

„Emperyalist Rekabet Artıyor, Sınıfsal, Ulusal Çelişmeler Büyüyor;

Artan Göç Dalgası İle  Göçmenlik Poltikalarındaki ırkçı-faşist Saldırılar ,

İşçi sınıfı ve emekçilere dönük hak gaspları artıyor!

Geleceğimiz  İçin, Bir Adım İleriye, Mücadeleye!“  başlığıyla sunulan perspektif raporu, yoğun tartışmalar ve önerilerle dolu geçti. Yeni döneme dair somut öneri ve çalışma programı anlamında gerçekçi önermelerde bulunuldu.

Siyasal perspektif raporunun tartışılması bağlamında, kongremize davet edilen dostlarımızdan Av. Ahmet Fazıl tarafından „interpol arama ve iade uygulamaları, bunun nasıl ve neden olduğu, buna karşı neler yapılabilineceği, demokratik kurumların ortak çalışması“bağlamında kimi önermelerini paylaştı.

Yine SP Winterthur Belediye meclis üyesi, sosyal danışman Deniz Çetin dostumuz da ,  „Eğitimde ayrımcılık ve buna karşı fırsat eşitliği, yerel siyasette yer almanın göçmenler açısından önemi ve seçme-seçilme hakkı“ çerçevesinde sunumunu gerçekleştirdi.

Aynı şekilde kongremize katılım sağlayan MLGS tarafından, uluslararası alanda sermayeye karşı mücadelede ortak hareketin önemi, Türkiye sermayesi ve diktatörlüğünün güncel durumu“ na dair sunumu, Türkçe çevirisi ile gerçekleştirildi.

Yapılan sunumların siyasal perspektif raporunun içerdiği konular olması bağlamında oldukça olumlu bir şekilde örtüşmüş ve tamamlayıcı nitelikte olmuştur. Tartışmaların ardından siyasal perspektif raporu oybirliği ile kabul edilmiştir.

Aynı canlı tartışmalar, Faaliyet raporunun sunumunda da gerçekleşmiştir.  Yönetim kurulunun faaliyet sürecine dair öz-eleştirel, gerçekçi  ve yeni döneme katkı olabilecek önermeleri,yaklaşımı,  kitlenin de aynı şekilde tartışmasını , hem yönetime, hem kendilerine bütünlüklü bir öz-eleştirel yaklaşımla yaklaşmıştır.  Yeni döneme dair de , bu faaliyet dönemi üzerinden çıkarılan derslerle öneriler ve örgütlenmeler önerilmiştir. Faaliyet raporu da oy çokluğu ile onaylanmıştır.

Denetim Kurulu raporunun okunmasının ardından, Mali raporun sunumu gerçekleştirildi. Mali rapor oybirliği ile  kabul edildi.

Yapılan tartışmaların ardından raporlar, gündemlerin sıralamasında onaylanmıştır.

Kongremize katılan dostlarımızın yanısıra, mesajlarıyla ATIGF, İGİF, KKP, Avrupa Sürgünler Meclisi, Psikolog ve eğitmen  Metin Ayçiçek, araştırmacı-yazar. Sendika uzmanı Volkan Yaraşır da kongremize dayanışma mesajlarını ileterek, sürece dair düşüncelerini paylaşmışlardır.

Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği
Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği

Tüm raporların okunup onaylanmasının ardından önergelerin sunumuna geçildi. Önergelerde üzerinde en çok durulan öneri, ATİK ile yaşanan sorunlar ve fiili ayrışmanın kongre iradesi tarafından netleştirilmesi olmuştur. Bir kez daha tasfiyecilik ve sivil toplumcu anlayışlar mahkum edilmiştir.  Kongre iradesi,  yapılan bilgilendirme  ve tartışmaların ardından ATİK`ten resmi olarak ayrılmaya ve kuruluşunu deklere eden Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği (AGEB) `nin  bileşeni olmaya oybirliği ile karar verilmiştir. Yanısıra aynı şekilde, ATİK ve bağlı kurumları ile hukuki bağları ifade eden ilgili tüzük maddeleri de yine oybirliği ile değiştirilmiştir.

Kongremize bunun yanısıra, Federasyonumuzun resmileştirilmesi önergesi verilmiş ve kabul edilmiştir.

Yine genç delegeler tarafından çevreyi koruma ve mücadelesini gündemine almasını, yürüyen klima grevi gibi eylemlere daha organizeli ve etkili katılınması önergesi sunulmuştur. Yine gençlik tarafından, yeni seçilecek Yönetim Kurulu`nun kendisine bağlı Gençlik Komisyonu`nu oluşturarak gençlik çalışmasını başlatmasını, görev süreci içerisinde gençliği toparlayarak, tüzüksel karşılığı  da olacak Gençlik Koordinasyonu`nun oluşturulması önergesi verilmiştir. Her iki önerge de kongre iradesi tarafından tartışmaların ardından kabul edilmiştir.

Kongremize sunulan en önemli önergelerden biri de ;“ Türkiye proletaryası ve emekçi halkının komünist önderi İbrahim Kaypakkaya yoldaş ile ilgili olarak Ocak 2019 ayında başlayan ve 11 Mayıs 2019`a dek sürecek olan“ İbrahim  Kaypakkaya Kampanyası“ nin sahiplenilmesi ve bunun yürütülmesinde aktif olarak katılınması“  şeklindeki önerge olmuştur. Bu önerge de oybirliği ile alkışlarla kabul edilmiştir.

Önergelerin sunumu ve kabulünün ardından, Yönetim organlarının seçimine geçildi. Derneklerimizin kongrelerinde olduğu gibi, federasyon kongremizde Yönetim Kurulu`na  7 asıl ve 2 yedek olmak üzere 9 kişi seçilirken, Denetim Kurulu`na da 3 kişi kendilerini gönüllü olarak sunmuş ve oybirliği ile  seçilmişlerdir.

Kongre, dilek ve temennilerin sunumunun ardından delege ve katılan kitle tarafından „Birlik-Mücadele-Zafer, Yaşasın İTİF, Mor-Kızıl Kollektif“ sloganları ile sonlandırıldı.